• آزمون مجدد

    در صورتیكه نمره شما در آزمون نهایی كمتر از 60 باشد می توانید در آزمون مجدد شركت نمایید.