طرح موضوعی

 • پیش آزمون

  • پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب منطقه 5 تهران
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه: عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب منطقه 5 تهران باشید
 • محتوا

  • جزوه آموزشی فایل
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • فعالیت پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب منطقه 5 تهران به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب شهر مشهد باشید
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های دمو باشید
 • فصل 1

  • فصل اول بستهٔ اسکورم
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب شهر مشهد باشید
   • فعالیت پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-شرکت برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های دمو باشید
 • فصل 2

  • فصل دوم بستهٔ اسکورم
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب شهر مشهد باشید
   • فعالیت پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-شرکت برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های دمو باشید
 • فصل 3

  • فصل سوم بستهٔ اسکورم
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب شهر مشهد باشید
   • فعالیت پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-شرکت برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های دمو باشید
 • فصل 4

  • فصل چهارم بستهٔ اسکورم
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب شهر مشهد باشید
   • فعالیت پیش آزمون دوره ی سیستم ها و روش ها-شرکت برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های دمو باشید
 • نظرسنجی

 • آزمون 1

  • آزمون 1 دوره ی سیستم ها و روش ها - آب و فاضلاب منطقه 5 تهران
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه:
   • عضو گروه هم‌دوره‌ای‌های سیستم ها و روش ها-آب و فاضلاب منطقه 5 تهران باشید
   • فعالیت نظرسنجی -آب و فاضلاب منطقه 5 تهران به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
 • آزمون 2

  • آزمون 2 دوره ی سیستم ها و روش ها - شرکت برق منطقه ای کرمان
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت نظرسنجی-برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد
  • آزمون 3 دوره ی سیستم ها و روش ها - شرکت برق منطقه ای کرمان
   محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه: فعالیت نظرسنجی-برق منطقه ای کرمان به‌عنوان کامل‌شده علامت خورده باشد