• پیش آزمون

    برای مشاهده ی محتوای آموزشی در پیش آزمون شرکت نموده و این مرحله را بگذرانید . سوالات پیش آزمون را با اطلاعاتی که از قبل درباره ی این دوره آموزشی دارید پاسخ دهید . این پیش آزمون صرفا برای بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره براساس مدل کرک پاتریک بوده و نمره آن در آزمون نهایی تاثیری نخواهد داشت.